Hệ thống tích hợp

Tanca cung cấp API để có thể kết nối với các phần mềm khác. Ngoài ra Tanca cũng đã kết nối với các nhà cung cấp trên thị trường về phần cứng, CRM, ERP…

API của Tanca

Dữ liệu Công ty: Đồng bộ Công ty, Vùng, Chi nhánh, Phòng ban, Chức danh

Dữ liệu Nhân viên: Tạo mới, xóa, cập nhật Thông tin nhân viên

Dữ liệu Chấm công: Dữ liệu Vào / Ra

Dữ liệu Tính công: Dữ liệu tính công bao gồm ngày công, giờ công, vào muộn, ra sớm

Dữ liệu Task: Dữ liệu Dự Án, Nhóm, Công Việc, Nhãn….

Kết nối CRM Bitrix24

Đồng bộ trang quản trị: Khách hàng sử dụng Bitrix24 có thể sử dụng Tanca trên Marketplace của Bitrix. Bằng cách đồng bộ này, người dùng có thể quản lý Tanca ngay tại hệ thống quản trị của Bitrix24.

Đồng bộ đăng nhập: Sau khi kích hoạt Tanca, hệ thống sẽ đồng bộ thông tin đăng nhập và người dùng chỉ cần đăng nhập trên Bitrix24 khi muốn sử dụng Tanca.

Đồng bộ chấm công: Người dùng có thể chấm công trên Tanca và dữ liệu sẽ được đồng bộ sang Bitrix24 hoặc ngược lại.

Sử dụng Tanca: Mọi nhân viên có thể quản lý chấm công, lương, yêu cầu… của Tanca bằng việc sử dụng tài khoản đã tạo ra trên Bitrix24.

Kết nối ERP Cloudify

Đồng bộ nhân viên, phòng ban, chi nhánh, chức danh: 2 hệ thống sẽ động bộ các dữ liệu thông tin từ nhân viên, phòng ban, chi nhánh, chức danh qua lại. Khi 1 bên tạo hoặc xoá, dữ liệu sẽ được đồng bộ.

Đồng bộ đăng nhập: Nhân viên có thể sử dụng thông tin đăng nhập như email hay số điện thoại để đăng nhập qua lại 2 hệ thống.

Đồng bộ tính công: Tanca sẽ tính toán công qua hệ thống chấm công của Tanca và dữ liệu sẽ được đẩy về Cloudify.

Kết nối Ronald Jack

Kết nối và quản lý toàn bộ hệ thống máy chấm công của hãng Ronald Jack.

Kết nối Hanet

Đồng bộ khu vực: Dữ liệu theo khu vực trên Hanet sẽ được đồng bộ sang chi nhánh trên Tanca để thiết lập những vị trí chấm công trên hệ thống:

Đồng bộ Face ID: Hình ảnh nhận diện (Face ID) có thể đồng bộ từ Tanca sang Camera Hanet hoặc ngược lại. Các Face ID sẽ được lưu trữ trên Tanca làm cơ sở để nhận diện nhân viên.

Đồng bộ nhận diện: Khi camera AI nhận diện ra nhân viên, dữ liệu sẽ được chuyển lên hệ thống của Tanca và đẩy thông báo qua ứng dụng của Tanca. Người dùng có thể nhận biết được việc chấm công thành công qua thông báo trên điện thoại và điều chỉnh thời gian phù hợp nhận các thông báo này.

Các dữ liệu chấm công sẽ được xử lý trên hệ thống bảng công, hình ảnh chấm công được lưu trữ trên Cloud của Tanca.