Quy định, chính sách Tanca

VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ TANCA CỦA BẠN ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI TANCA.IO (PHẦN MỀM CHO THUÊ), LÀ ĐỐI TƯỢNG CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY. ĐẶT HÀNG ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ, BẠN PHẢI ĐỒNG Ý ĐỂ ĐĂNG KÝ BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY (HỢP ĐỒNG) VỚI CÔNG TY CP ỨNG DỤNG DI ĐỘNG XANH. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA HỢP ĐỒNG NÀY, BẠN KHÔNG THỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Thỏa thuận này chi phối việc bạn sử dụng Dịch vụ tuy nhiên được truy cập, bao gồm thông qua trình duyệt Internet, điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc thiết bị di động khác.

Bằng cách đăng ký Dịch vụ thay mặt cho Khách hàng, bạn xác nhận rằng (a) bạn được ủy quyền hợp lệ để đại diện cho thực thể, (b) bạn chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận này thay mặt cho thực thể đó và (c) mọi tham chiếu đến Bạn là người trong Thỏa thuận này đề cập đến thực thể đó và tất cả nhân viên, chuyên gia tư vấn và đại lý của công ty. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động trên Dịch vụ xảy ra trong tài khoản của bạn.

Dịch vụ

1.1 Dịch vụ Tanca® có thể bao gồm các dịch vụ bổ sung mà bạn đăng ký để nhận cụ thể từ hoặc thông qua Tanca. Một số dịch vụ này có các điều khoản bổ sung cụ thể áp dụng cho việc bạn sử dụng các dịch vụ bổ sung đó (Điều khoản bổ sung của Cộng đồng) và các Điều khoản bổ sung đó trở thành một phần của Thỏa thuận này. Trong trường hợp Điều khoản bổ sung mâu thuẫn trực tiếp với bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này, Điều khoản bổ sung sẽ áp dụng cho việc bạn sử dụng dịch vụ bổ sung thay vì điều khoản trong Thỏa thuận này.

Thời hạn và chấm dứt

2.1 Thỏa thuận này sẽ vẫn có hiệu lực miễn là bạn có đăng ký hoạt động cho Dịch vụ . Nếu bạn chọn sử dụng Dịch vụ trong thời gian dùng thử miễn phí và không mua đăng ký trước khi kết thúc thời gian đó, Thỏa thuận này sẽ hết hạn vào cuối thời gian dùng thử miễn phí.

2.2 Đăng ký mà bạn đã mua bắt đầu vào ngày bắt đầu được chỉ định khi bạn hoàn tất quy trình thanh toán ban đầu và tiếp tục cho thời hạn đăng ký được chọn tại thời điểm thanh toán. Nếu bạn thêm đăng ký bổ sung cho dịch vụ hoặc mô-đun Tanca® mới vào một ngày sau đó, dịch vụ mới sẽ bắt đầu vào ngày bắt đầu được chỉ định tại thời điểm bạn thêm dịch vụ mới và tiếp tục cho thời hạn đăng ký được chọn tại thời điểm đó. Đăng ký tự động gia hạn, như được mô tả trong Phần 5.1.

2.3 Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc hủy đăng ký của mình. Bạn có thể hủy đăng ký của mình bất cứ lúc nào bằng cách gửi email tới support@Tanca.io hoặc gọi số 84-899-1999-54.

2.4 Tanca có thể đình chỉ quyền truy cập Dịch vụ của bạn và chấm dứt Thỏa thuận này và việc bạn sử dụng Dịch vụ bất cứ lúc nào trong trường hợp bạn vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận này (bao gồm cả việc không thanh toán, có thể xảy ra trong trường hợp khi thẻ tín dụng của bạn không thể bị tính phí) và không khắc phục vi phạm đó trong vòng 30 ngày kể từ khi Tanca cung cấp cho bạn thông báo bằng văn bản (bao gồm thông báo qua email) hoặc sớm hơn nếu đăng ký cụ thể cung cấp khác. Mặc dù đã nói ở trên, Tanca có thể ngay lập tức đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập Dịch vụ của bạn mà không chịu trách nhiệm nếu bạn vi phạm các Mục 4.1, 4.5 hoặc 13 của Thỏa thuận này, theo quyết định của Tanca. Tanca cũng có thể hạ cấp, đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập Dịch vụ của bạn mà không chịu trách nhiệm pháp lý, sau khi cung cấp cho bạn thông báo trước bằng văn bản 30 ngày, nếu (a) bạn không đồng ý xác nhận các sửa đổi quan trọng của Thỏa thuận này theo Mục 3.1 dưới đây, hoặc ( b) bạn không đăng nhập hoặc sử dụng Dịch vụ trong khoảng thời gian từ 180 ngày trở lên nếu bạn có tài khoản trả phí và trong khoảng thời gian 60 ngày trở lên nếu bạn có tài khoản miễn phí. Đối với các trường hợp không phải là thanh toán hoặc vi phạm Mục 4.1, trong trường hợp bạn hủy một hoặc nhiều đăng ký của mình hoặc Thỏa thuận này bị Tanca hoặc bạn chấm dứt, Tanca sẽ hoàn trả cho bạn mọi khoản phí trả trước trong bất kỳ khoảng thời gian nào còn lại sau ngày chấm dứt cho tất cả các đăng ký như vậy, ngoại trừ việc không hoàn lại tiền sẽ được cấp cho tháng hiện tại. Thông báo qua email từ Tanca sẽ được gửi cho bạn theo địa chỉ email bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Tanca có quyền quản lý hồ sơ khách hàng của mình, những rủi ro mà nó sẽ gánh chịu, các ngành mà nó sẽ phục vụ và các địa điểm mà nó sẽ kinh doanh, bao gồm cả việc không cung cấp dịch vụ cho một số nhóm, bên, ngành hoặc công ty ở một số quốc gia nhất định , theo quyết định riêng của mình.

2.5 Trong trường hợp đăng ký của bạn bị chấm dứt, ngoài các trường hợp bị Tanca chấm dứt vì không thanh toán hoặc vi phạm Mục 4.1 hoặc 13, bạn sẽ tiếp tục có thể tải xuống thông tin được cung cấp, nhập hoặc tải lên cơ sở dữ liệu của mình trong Dịch vụ Tanca® do bạn hoặc nhân danh bạn trong 30 ngày sau ngày hết hạn có hiệu lực hoặc chấm dứt đăng ký của bạn. Sau khoảng thời gian 30 ngày như vậy hoặc nếu đăng ký của bạn bị chấm dứt do bạn không thanh toán hoặc vi phạm Mục 4.1, Tanca sẽ không có nghĩa vụ duy trì bất kỳ Dữ liệu nào và sau đó, trừ khi bị cấm về mặt pháp lý, hãy xóa tất cả Dữ liệu của bạn trong Dịch vụ Tanca®.

Sửa đổi dịch vụ hoặc Thỏa thuận này

3.1 Dịch vụ có thể được cung cấp ở các phiên bản miễn phí hoặc trả phí ở các cấp độ khác nhau. Không phải tất cả các tính năng và chức năng của Dịch vụ có thể có sẵn ở mỗi phiên bản hoặc cấp độ. Tanca bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, để sửa đổi, thêm hoặc xóa các phần và / hoặc chức năng của Dịch vụ trên cơ sở tạm thời hoặc vĩnh viễn, mà không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

3.2 Tanca có thể sửa đổi hoặc cập nhật Thỏa thuận này bất cứ lúc nào. Trong trường hợp Tanca xác định cần phải sửa đổi quan trọng đối với Thỏa thuận này, bạn sẽ được thông báo về sự thay đổi đó và được yêu cầu xác nhận đồng ý với phiên bản sửa đổi của Thỏa thuận đó. Tuy nhiên, lưu ý rằng việc bạn sử dụng Dịch vụ sau khi sửa đổi Thỏa thuận có hiệu lực sẽ cấu thành sự chấp nhận ràng buộc của bạn đối với những thay đổi đó. Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Thỏa thuận này tại: http://www.Tanca.io/terms

3.3 Nếu bạn không hài lòng với các điều khoản của Thỏa thuận này hoặc bất kỳ sửa đổi nào đối với Thỏa thuận này hoặc Dịch vụ, bạn đồng ý rằng biện pháp khắc phục duy nhất và duy nhất của bạn là chấm dứt đăng ký và ngừng sử dụng Dịch vụ.

Quyền sử dụng; Hạn chế; Ủng hộ

4.1 Trong Thời hạn, Tanca cấp cho bạn quyền hạn chế, có thể hủy ngang, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép, không độc quyền để truy cập và sử dụng các sản phẩm phần mềm được lưu trữ và tài liệu liên quan có trong Dịch vụ và tất cả các sửa đổi và / hoặc cải tiến đối với bất kỳ những điều đã nói ở trên (gọi chung là Phần mềm Phần mềm trực tuyến) thông qua trình duyệt web hoặc thiết bị khác do bạn sở hữu hoặc kiểm soát để sử dụng cho công việc nội bộ của bạn. Không có gì trong Thỏa thuận này bắt buộc Tanca phải cung cấp hoặc cung cấp bất kỳ bản sao nào của chương trình máy tính hoặc mã từ Phần mềm cho bạn, cho dù ở dạng mã đối tượng hoặc dạng mã nguồn. Bạn đồng ý chỉ sử dụng Dịch vụ tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành của địa phương, tiểu bang, quốc gia và quốc tế (Luật áp dụng luật pháp áp dụng). Bạn sẽ không, và sẽ không đồng ý và sẽ không cho phép, khuyến khích hoặc cho phép bất kỳ bên thứ ba nào:

Sử dụng Dịch vụ để tải lên, truyền tải hoặc phân phối bất kỳ nội dung bất hợp pháp, nói xấu, quấy rối, lừa đảo, tục tĩu, đe dọa, lạm dụng, thù hận, có chứa vi-rút hoặc bị phản đối theo cách khác được xác định bởi Tanca; Sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích lừa đảo hoặc không phù hợp nào, hoặc theo cách mà nó không được sử dụng (như được xác định bởi Tanca theo quyết định riêng của mình); cố gắng giải mã, dịch ngược, xóa, thay đổi hoặc thiết kế ngược bất kỳ Phần mềm nào; sao chép, tạo các tác phẩm phái sinh, sao chép hoặc khai thác bất kỳ phần nào của Dịch vụ mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Tanca; sử dụng bất kỳ rô bốt, nhện, thiết bị tự động khác hoặc quy trình thủ công để giám sát hoặc sao chép bất kỳ nội dung nào từ Dịch vụ ngoài việc sao chép hoặc xuất dữ liệu như được dự tính trong tài liệu; hoặc là thuê, cho thuê, phân phối hoặc bán lại Phần mềm hoặc truy cập hoặc sử dụng Phần mềm hoặc Dịch vụ để phát triển giải pháp cạnh tranh (hoặc hợp đồng với bên thứ ba để làm như vậy) hoặc xóa hoặc thay đổi bất kỳ logo, nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc bản quyền nào thông báo, bảo mật hoặc truyền thuyết độc quyền hoặc các thông báo hoặc đánh dấu khác có trên hoặc trong Phần mềm hoặc được hiển thị cùng với Dịch vụ.

4.2 Tanca sẽ: (i) cung cấp cho bạn hỗ trợ cơ bản liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ mà không phải trả thêm phí và với hỗ trợ nâng cấp nếu được mua riêng, (ii) sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để cung cấp Dịch vụ 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, ngoại trừ: (a) thời gian chết theo kế hoạch (mà Tanca sẽ lên lịch đến mức có thể thực hiện được trong các giờ cuối tuần từ 6:00 tối Thứ Sáu đến 3:00 sáng Thứ Hai theo Giờ Thái Bình Dương), hoặc (b) bất kỳ sự không có sẵn nào gây ra bởi các trường hợp nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của Tanca, bao gồm các hành vi của Thiên Chúa, các hành vi của chính phủ, lũ lụt, hỏa hoạn, động đất, bất ổn dân sự, các hành động khủng bố, đình công hoặc các vấn đề lao động khác (trừ các vấn đề liên quan đến nhân viên của chúng tôi) từ chối các cuộc tấn công dịch vụ và (iii) chỉ cung cấp Dịch vụ theo Luật áp dụng.

4.3 Tanca sẽ duy trì các biện pháp bảo vệ hành chính, vật lý và kỹ thuật hợp lý về mặt thương mại để bảo vệ Dịch vụ và bảo mật Dữ liệu của bạn. Tanca sẽ không (a) tiết lộ Dữ liệu của bạn trừ khi bị bắt buộc bởi Luật áp dụng hoặc khi bạn ủy quyền rõ ràng bằng văn bản hoặc (b) truy cập Dữ liệu của bạn ngoại trừ để cung cấp Dịch vụ và ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề về dịch vụ hoặc kỹ thuật hoặc theo yêu cầu rõ ràng của bạn trong kết nối với các vấn đề hỗ trợ khách hàng. Trong trường hợp chúng tôi buộc phải áp dụng Luật áp dụng để tiết lộ Dữ liệu của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo về thông tin đó, (trước, nếu có thể) nếu được Luật áp dụng cho phép.

4.4 Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Dữ liệu của mình và tất cả việc sử dụng Dữ liệu của bạn xảy ra thông qua tài khoản của bạn.

4.5 Nếu bạn tích hợp với Tanca bằng API của chúng tôi, bạn phải sử dụng lập trình hiệu quả, điều này sẽ không gây ra quá nhiều yêu cầu được thực hiện trong một khoảng thời gian quá ngắn, chỉ được xác định bởi Tanca. Nếu điều này xảy ra, Tanca có quyền điều tiết các kết nối API của bạn hoặc tạm dừng hoặc chấm dứt tài khoản Tanca của bạn.

Điều khoản thanh toán

5.1 Đăng ký Dịch vụ của bạn tự động gia hạn cho cùng một thời hạn được chọn khi thanh toán ban đầu (ví dụ: hàng tháng, hàng năm, v.v.). Bạn có thể thay đổi thời hạn đăng ký bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với Tanca bằng một trong những phương pháp được nêu trong phần Thông tin liên hệ bên dưới. Nếu bạn đang thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ tín dụng của bạn sẽ bị tính phí mỗi tháng một lần cho các đăng ký hàng tháng và tại thời điểm thanh toán đăng ký hàng năm của bạn đã cạn kiệt dựa trên số lượng nhân viên của bạn và đăng ký Dịch vụ. Tanca sẽ gửi email cho bạn biên nhận khi thẻ của bạn đã được tính phí. Nếu thẻ của bạn không thể bị tính phí, Tanca sẽ thông báo cho bạn và bạn sẽ cần cập nhật thông tin thanh toán của mình. Trong trường hợp bạn không cập nhật thông tin thanh toán của mình trong vòng 22 ngày kể từ thông báo Tanca, việc truy cập Dịch vụ của bạn có thể bị đình chỉ và bạn sẽ cần cập nhật thông tin thẻ của mình để tiếp tục sử dụng Dịch vụ. Sẽ không hoàn lại tiền hoặc tín dụng cho một phần tháng dịch vụ.

5.2 Giá thuê bao hàng năm yêu cầu cam kết tối thiểu một năm. Nếu bạn hủy đăng ký đầy đủ hoặc đăng ký của bạn bị treo vì không thanh toán, trước khi kết thúc thời hạn cam kết một năm, bạn sẽ không còn đủ điều kiện để định giá đăng ký hàng năm và bạn sẽ bị tính phí chênh lệch giữa giá cam kết hàng tháng và hàng năm cho số tháng đăng ký của bạn đã hoạt động. Nếu bạn chỉ hủy một phần đăng ký của mình, bạn vẫn có thể đủ điều kiện để định giá hàng năm và số tiền trả trước được quy cho phần đó sẽ được sử dụng cho các dịch vụ khác mà bạn đã đăng ký.

5.3 Tất cả các khoản phí không bao gồm tất cả các loại thuế hoặc nghĩa vụ được áp đặt bởi các cơ quan quản lý. Khác với thuế bán hàng mà Tanca có thể được yêu cầu thu từ bạn và nộp cho cơ quan thuế thích hợp, một mình bạn chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các loại thuế hoặc nghĩa vụ đó.

5.4 Tanca có thể bất cứ lúc nào, sau khi thông báo ít nhất 90 ngày hoặc một khoảng thời gian dài hơn nếu Luật áp dụng yêu cầu, thay đổi giá đăng ký của bạn hoặc bất kỳ phần nào trong đó, hoặc đưa ra các khoản phí hoặc lệ phí mới. Thay đổi giá và tổ chức của các khoản phí mới được thực hiện trong thời gian đăng ký hàng năm của bạn sẽ có hiệu lực cho bất kỳ giai đoạn đăng ký hàng năm tiếp theo và cho tất cả các thuê bao mới sau ngày thay đổi có hiệu lực. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ thay đổi giá nào như vậy, thì bạn phải hủy đăng ký của mình và ngừng sử dụng Dịch vụ trước khi bắt đầu thời gian đăng ký gia hạn áp dụng thay đổi giá.

Quyền sở hữu trí tuệ

6.1 Giữa các bên, Tanca sở hữu và sẽ giữ mọi quyền, quyền sở hữu và quyền lợi đối với (a) Phần mềm và Dịch vụ, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và (b) dữ liệu giao dịch và hiệu suất liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ . Tanca có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ tất cả dữ liệu giao dịch và hiệu suất như vậy cho mục đích kinh doanh của mình (bao gồm tối ưu hóa sử dụng phần mềm và tiếp thị sản phẩm) miễn là việc sử dụng đó không tiết lộ danh tính của bạn, bất kỳ thông tin bí mật nào của bạn hoặc bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào thuộc về bạn hoặc nhân viên của bạn.

6.2 Bạn giữ quyền, quyền sở hữu và quyền sở hữu đối với Dữ liệu của mình. Tanca không có quyền, tiêu đề hoặc quyền lợi đối với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào có trong hoặc liên quan đến Dữ liệu của bạn.

6.3 Bạn không có nghĩa vụ phải cung cấp cho Tanca bất kỳ đề xuất, yêu cầu nâng cao, đề xuất, nhận xét hoặc phản hồi nào khác (Phản hồi phản hồi) liên quan đến Dịch vụ. Trong phạm vi bạn cung cấp bất kỳ Phản hồi nào cho Tanca, Tanca có thể sử dụng và bao gồm mọi Phản hồi như vậy để cải thiện Dịch vụ hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác. Theo đó, nếu bạn cung cấp Phản hồi, bạn đồng ý rằng Tanca sẽ sở hữu tất cả Phản hồi và Tanca và các chi nhánh, người được cấp phép, khách hàng, đối tác, nhà cung cấp bên thứ ba và các thực thể được ủy quyền khác có thể tự do sử dụng, tái tạo, cấp phép, phân phối .

6.4 Thỉnh thoảng trong Thời hạn, Tanca có thể phát triển, tác giả hoặc chuẩn bị các tài liệu tùy chỉnh, thiết kế, chương trình máy tính, tài liệu máy tính và các tài liệu hữu hình khác cho bạn theo thỏa thuận giữa bạn và Tanca. Tanca sẽ sở hữu và giữ mọi quyền, quyền sở hữu và quyền lợi đối với các Sản phẩm đó và sau đó cấp cho bạn một giấy phép hạn chế, có thể hủy bỏ, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép, không thể cấp phép để bạn chỉ sử dụng các Sản phẩm đó cho bạn hạn Tanca có thể sử dụng lại bất kỳ Sản phẩm nào, miễn là việc sử dụng đó không tiết lộ danh tính hoặc thông tin bí mật của bạn.

Công khai

7.1 Trừ khi bạn và Tanca có thỏa thuận khác, trong Thời hạn, Tanca có thể tiết lộ tên của bạn với tư cách là khách hàng của Tanca và / hoặc người đăng ký Dịch vụ và bạn cấp cho Tanca quyền hiển thị tên, công ty và logo của bạn tại Tanca tài liệu tiếp thị và trên trang web công cộng của Tanca, trong từng trường hợp theo bất kỳ nguyên tắc thương hiệu nào bạn có thể cung cấp cho Tanca.

Nội dung người dùng

8.1 Một số tính năng nhất định của Trang web có thể cho phép người dùng gửi, tải lên, đăng, chia sẻ hoặc hiển thị (sau đây, các bài đăng hoặc nội dung (sau đây, các bài đăng), cũng như tương tác với người khác thông qua các khu vực bình luận người dùng, bảng tin nhắn, tin nhắn trực tiếp, Tanca blog và các khu vực người dùng tương tự người dùng tương tự, nếu có thể (các nhận xét và nội dung như vậy sẽ được gọi chung là "Nội dung người dùng"). Nội dung người dùng bao gồm mọi nhận xét hoặc đánh giá bạn cung cấp cho Tanca về Dịch vụ nhưng không bao gồm tất cả Dữ liệu.

8.2 Bạn cấp cho Tanca một quyền không thể hủy ngang, vĩnh viễn, không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép, có thể chuyển nhượng, miễn phí bản quyền, trên toàn thế giới và giấy phép sử dụng, tái tạo, hiển thị, thực hiện, phân phối và chuẩn bị các tác phẩm phái sinh của bất kỳ Nội dung người dùng nào bạn đăng trên hoặc thông qua Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào và dưới mọi hình thức và tất cả các phương tiện truyền thông, cho dù được biết đến hoặc sẽ được biết đến trong tương lai, và bạn từ bỏ bất kỳ và tất cả các khiếu nại mà bạn có thể có ngay bây giờ hoặc có thể có quyền tài phán đối với bất kỳ quyền đạo đức nào và tất cả các quyền của Dịch vụ đạo đức trong nội dung người dùng của bạn. Nếu bạn đăng Nội dung người dùng, bạn tuyên bố và bảo đảm với Tanca rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với Nội dung người dùng đó và có quyền cấp các quyền trên cho Tanca.

Bảo hành và giới hạn trách nhiệm

9.1 Tanca đại diện, bảo đảm và giao ước như sau: (a) Dịch vụ sẽ thực hiện cơ bản theo các thông số kỹ thuật thường được cung cấp bởi Tanca liên quan đến Dịch vụ (Tài liệu trên giấy dán tường); và (b) mọi dịch vụ chuyên nghiệp do Tanca thực hiện cho bạn sẽ được thực hiện theo cách chuyên nghiệp và phù hợp với công việc, với mức độ kỹ năng và sự chăm sóc được yêu cầu bởi các quy trình và thực hành chuyên nghiệp hợp lý.

9.2 ĐẾN VIỆC TỐI THIỂU TỐI THIỂU ĐƯỢC CẤP PHÉP THEO PHÁP LUẬT ÁP DỤNG, NGOẠI TRỪ ĐẢM BẢO TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẢO HÀNH GIỚI HẠN ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỐI VỚI TỪNG ĐẠI DIỆN, TỪ ĐẠI DIỆN , GIAO HÀNG TẬN NƠI VÀ CÁC VẬT LIỆU KHÁC VÀ / HOẶC DỊCH VỤ. TANCA KHÔNG ĐẢM BẢO RATNG HOẠT ĐỘNG CỦA DỊCH VỤ S ER KHÔNG CÓ L ERI HOẶC KHÔNG GIỚI HẠN.

9.3 NGOẠI TUYỆT ĐỐI (I) TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN TUYỆT VỜI CỦA BÊN TUYỆT VỜI, (II) TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN NGOÀI, (II) ĐỐI TÁC CỦA BÊN ĐỐI TÁC, ĐỐI TÁC CỦA BÊN ĐỐI TÁC A) KHÔNG CÓ SỰ KIỆN NÀO S E BÊN EITHER TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN TUYỆT VỜI ĐƯỢC PHÉP THEO LUẬT ÁP DỤNG, ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN PHÍ ĐƯỢC THU THẬP bởi TANCA TỪ BẠN MUA ĐẾN HỢP ĐỒNG NÀY TRONG CÁC THÁNG SAU KHI CHỨNG MINH SỰ KIỆN TỪ KHI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ. NHỮNG GIỚI HẠN BẮT ĐẦU ÁP DỤNG NGAY LẬP TỨC NẾU NHƯ BÊN BIẾT HAY NÊN BIẾT KHẢ NĂNG KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI VÀ KHÔNG NÂNG CẤP KHẢ NĂNG CỦA MỤC ĐÍCH CỦA MỌI GIỚI HẠN Ở ĐÂU.

Xâm phạm an ninh.

10.1 Vi phạm bên ngoài: Trong trường hợp vi phạm an ninh, theo quy định của Luật áp dụng, bởi bất kỳ ai khác ngoài nhân viên, nhà thầu hoặc đại lý của bạn, khi phát hiện ra vi phạm đó, Tanca sẽ: (a) khởi xướng các hành động khắc phục tuân thủ Áp dụng Luật pháp và phù hợp với tiêu chuẩn ngành; và (b) thông báo cho bạn về vi phạm an ninh, bản chất và phạm vi của nó, các hành động khắc phục mà Tanca sẽ thực hiện và dòng thời gian mà Tanca dự kiến ​​sẽ khắc phục vi phạm. Bạn sẽ chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của mình theo Luật áp dụng

10.2 Vi phạm nội bộ: Trong trường hợp vi phạm an ninh, theo quy định của Luật áp dụng, bởi nhân viên, nhà thầu hoặc đại lý của bạn, bạn sẽ có trách nhiệm khởi xướng các hành động khắc phục và bạn sẽ thông báo cho Tanca ngay lập tức về vi phạm và các bước bạn sẽ thực hiện khắc phục vi phạm. Theo quyết định riêng của chúng tôi, chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hành động nào, bao gồm đình chỉ quyền truy cập Dịch vụ của bạn, để ngăn chặn tổn hại cho bạn, chúng tôi, Dịch vụ hoặc các bên thứ ba khác. Bạn từ bỏ bất kỳ quyền nào để đưa ra yêu cầu chống lại chúng tôi đối với những mất mát mà bạn phải chịu do hành động của chúng tôi.

Sự bồi thường

11.1 Bạn đồng ý bồi thường, bào chữa và giữ Tanca vô hại, và các công ty con, chi nhánh, cán bộ, giám đốc, đại lý và nhân viên của mình và chống lại mọi chi phí, thiệt hại, chi phí (bao gồm phí luật sư hợp lý), phán quyết, tổn thất và các khoản nợ khác ( bao gồm số tiền được trả trong thanh toán) (Nợ phải trả), phát sinh do bất kỳ hành động, yêu cầu, yêu cầu, thủ tục hoặc vụ kiện nào của bên thứ ba (trong phạm vi liên quan đến (a) việc bạn sử dụng Phần mềm và / hoặc Dịch vụ vi phạm Thỏa thuận này, hoặc (b) bất kỳ quyết định hoặc hành động việc làm nào bạn thực hiện do thông tin có sẵn thông qua hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ.

11.2 Tanca đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ bạn vô hại, và các chi nhánh, cán bộ, đại lý và nhân viên của bạn từ và chống lại mọi Trách nhiệm pháp lý phát sinh do bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba trong phạm vi phát sinh từ hoặc liên quan đến cáo buộc của bạn việc sử dụng Phần mềm và / hoặc Dịch vụ theo Thỏa thuận này vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba. Mặc dù đã nói ở trên, trong mọi trường hợp, Tanca sẽ không có bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ: (a) sử dụng Phần mềm và / hoặc Dịch vụ dưới dạng sửa đổi hoặc kết hợp với các tài liệu hoặc phần mềm không được cung cấp bởi Tanca và (b) bất kỳ Người dùng nào Nội dung, thông tin hoặc Dữ liệu do bạn, người dùng cuối của bạn hoặc các bên thứ ba khác cung cấp.

11.3 Một bên tìm kiếm sự bồi thường dưới đây sẽ (a) thông báo kịp thời cho bên kia bằng văn bản của Yêu cầu bồi thường, (b) trao cho bên bồi thường quyền kiểm soát đối với việc bảo vệ Yêu cầu đó và tất cả các cuộc đàm phán để thỏa hiệp hoặc giải quyết (nếu có việc giải quyết đòi hỏi bất kỳ hành động hoặc sự chấp nhận nào của bên được bồi thường, sau đó việc giải quyết sẽ yêu cầu sự đồng ý trước của bên được bồi thường) và (c) cung cấp cho bên bồi thường tất cả sự hợp tác, thông tin và hỗ trợ hợp lý liên quan đến Yêu cầu bồi thường đó; tuy nhiên, với điều kiện là bên bị bồi thường không cung cấp thông báo kịp thời về Yêu cầu bồi thường, cấp quyền kiểm soát duy nhất đó và / hoặc cung cấp sự hợp tác, thông tin và hỗ trợ đó, sẽ không làm giảm nghĩa vụ của bên đó theo Điều 11, ngoại trừ mức độ mà bên bồi thường bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự thất bại đó. Các bên được bồi thường có thể được đại diện bởi luật sư riêng của mình, bằng chi phí riêng của mình.

Luật chi phối

12.1 Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp thực chất của Bang Utah, mà không liên quan đến xung đột của các nguyên tắc luật. Bất kỳ hành động pháp lý hoặc tiến hành liên quan đến Thỏa thuận này phải được đưa ra tòa án của Bang Utah, và hoặc tòa án của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ cho Quận Utah. Công ước Liên Hợp Quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế sẽ không áp dụng cho Thỏa thuận này.

Tuân thủ pháp luật; Khước từ

13.1 Mỗi Bên sẽ tuân thủ tất cả các Luật áp dụng liên quan đến các hoạt động của mình theo Thỏa thuận này. Dịch vụ có thể được định cấu hình và sử dụng theo những cách không tuân thủ Luật áp dụng và bạn có trách nhiệm giám sát việc sử dụng nhân viên của mình và sử dụng Dịch vụ để đảm bảo rằng việc sử dụng đó tuân thủ và phù hợp với Luật áp dụng. Trong mọi trường hợp, Tanca sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về việc bạn không tuân thủ Luật áp dụng liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ.

13.2 Tanca không cung cấp cho khách hàng của mình lời khuyên pháp lý về việc tuân thủ, quyền riêng tư dữ liệu hoặc Luật áp dụng có liên quan khác trong các khu vực pháp lý mà bạn sử dụng Dịch vụ và mọi tuyên bố của Tanca đối với bạn sẽ không cấu thành tư vấn pháp lý.

13.3 Bạn thừa nhận rằng Tanca không kiểm soát các hoạt động nhân sự cụ thể của bạn được triển khai bằng Dịch vụ hoặc các quyết định của bạn về việc làm, thăng chức, thăng tiến, chấm dứt, thông báo hoặc bồi thường cho bất kỳ nhân viên hoặc người dùng được ủy quyền nào của Dịch vụ. Bạn cũng đồng ý và thừa nhận rằng Tanca không có mối quan hệ trực tiếp với nhân viên của bạn và bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các liên hệ, câu hỏi, cập nhật và thu thập dữ liệu, với nhân viên của bạn. Ngoài ra, bạn chịu trách nhiệm về quyền riêng tư (bao gồm việc áp dụng và đăng các chính sách quyền riêng tư của bạn điều chỉnh việc xử lý Dữ liệu của nhân viên của bạn), thu thập, sử dụng, lưu giữ và xử lý Dữ liệu của nhân viên của bạn và cung cấp mọi thông báo và thông tin cho y.

13.4 Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không, trực tiếp hoặc gián tiếp, vận chuyển, chuyển, truyền, xuất hoặc tái xuất hoặc cố ý cho phép bất kỳ điều gì đã nói ở trên đối với Dịch vụ hoặc Phần mềm hoặc bất kỳ thông tin kỹ thuật nào về Dịch vụ hoặc Phần mềm, cho bất kỳ quốc gia nào theo Đạo luật Quản lý Xuất khẩu Hoa Kỳ, bất kỳ quy định nào hoặc bất kỳ luật hoặc quy định tương tự nào của Hoa Kỳ đều yêu cầu giấy phép xuất khẩu hoặc sự chấp thuận khác của Chính phủ Hoa Kỳ, trừ khi đã có giấy phép xuất khẩu hoặc phê duyệt phù hợp.

13,5 Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng (a) bạn không ở trong một quốc gia chịu lệnh cấm vận của Chính phủ Hoa Kỳ, hoặc đã được Chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là một kẻ khủng bố ở Vương quốc Hồi giáo; và (b) bạn không được liệt kê trong bất kỳ danh sách bị cấm hoặc hạn chế nào của Chính phủ Hoa Kỳ.

Phiên bản iOS

14.1 Nếu bạn sử dụng phiên bản Dịch vụ iOS, bạn thừa nhận các tuyên bố được nêu trong Phần này. Thỏa thuận này chỉ giữa bạn và Tanca, không phải với Apple Inc. (Apple Apple) và Apple không chịu trách nhiệm đối với Dịch vụ hoặc chức năng hoặc nội dung của nó. Apple không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ nào đối với Dịch vụ. Trong trường hợp Dịch vụ không tuân thủ bất kỳ bảo hành hiện hành nào và nếu bạn đã mua đăng ký Dịch vụ qua Apple, thì bạn có thể thông báo cho Apple và Apple sẽ hoàn trả giá mua cho Dịch vụ liên quan cho bạn; và, trong phạm vi tối đa được Luật áp dụng cho phép, Apple không có nghĩa vụ bảo hành nào khác đối với Dịch vụ. Giữa Apple và Tanca, Tanca chịu trách nhiệm cho mọi khiếu nại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, chi phí hoặc chi phí do bất kỳ sự cố nào của Dịch vụ không tuân thủ bất kỳ bảo hành nào, tuân theo các điều khoản của Thỏa thuận này. Apple không chịu trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại do bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến Dịch vụ hoặc quyền sở hữu và / hoặc việc sử dụng Dịch vụ của bạn, bao gồm, nhưng không giới hạn ở: (a) khiếu nại trách nhiệm sản phẩm; (b) mọi khiếu nại rằng Dịch vụ không tuân thủ bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc quy định hiện hành nào; và (c) khiếu nại phát sinh theo bảo vệ người tiêu dùng hoặc pháp luật tương tự. Apple không chịu trách nhiệm cho việc điều tra, bảo vệ, giải quyết và giải phóng bất kỳ bên thứ ba nào cho rằng việc bạn sở hữu và sử dụng Dịch vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba. Bạn đồng ý tuân thủ mọi điều khoản của bên thứ ba hiện hành khi sử dụng Dịch vụ. Apple và các công ty con của Apple, là những người thụ hưởng bên thứ ba của Thỏa thuận này và khi bạn chấp nhận Thỏa thuận này, Apple sẽ có quyền (và sẽ được coi là đã chấp nhận quyền) để thực thi Thỏa thuận này đối với bạn với tư cách là bên thụ hưởng thứ ba của Thỏa thuận này.

Dịch vụ bổ sung

15.1 Dịch vụ TrePayroll của Tre là một dịch vụ được cung cấp bởi Tanca thông qua Execupay® để hỗ trợ bạn xử lý bảng lương. Dịch vụ này là tùy chọn và phải chịu phí bổ sung. Dịch vụ này được điều chỉnh bởi các điều khoản bổ sung của Execupay, ngoài các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.

15.2 Dịch vụ trả lương của Tanca®, hay còn gọi là TRAXPayroll®, được Tanca cung cấp để hỗ trợ bạn xử lý bảng lương. Dịch vụ này là tùy chọn và phải chịu phí triển khai, xử lý và phụ trợ bổ sung. Nếu bạn đăng ký Tanca® Payroll, bạn phải đồng ý, hoàn thành và ký Thỏa thuận dịch vụ trả lương với TRAXPayroll và cũng chấp nhận Thỏa thuận này, hoặc đồng ý, hoàn thành và ký Thỏa thuận dịch vụ trả lương với Tanca® Payroll (cũng yêu cầu bạn chấp nhận Thỏa thuận này). Thỏa thuận dịch vụ tiền lương có thể được lấy từ đại diện mở rộng Tanca.

5.3 Tanca sử dụng các lý thuyết, phương pháp và công cụ liên quan đến nhân viên Net Promoter System® (eNPS) 1 để cung cấp dịch vụ khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên. Không có phí bổ sung liên quan đến dịch vụ này nhưng việc sử dụng dịch vụ phải tuân theo giấy phép riêng với chủ sở hữu dịch vụ.

Dịch vụ điện tử

16.1 Dịch vụ eSignature Dịch vụ điện tử là một dịch vụ do Tanca cung cấp cho hai đối tác (thường là một công ty, ở đây được mô tả là bên gửi tin nhắn, Đăng ký dịch vụ của Tanca và một nhân viên, ứng cử viên hoặc nhà thầu) cho các tài liệu ký điện tử (bao gồm, nhưng không giới hạn, thỏa thuận, chính sách, hình thức, v.v.). Nếu bạn sử dụng Dịch vụ điện tử do Tanca cung cấp, bạn thừa nhận và đồng ý với các tuyên bố được nêu trong Phần này. Bất cứ khi nào bạn ký một tài liệu bằng cách sử dụng Dịch vụ eSignature của Tanca, bạn đều đồng ý sử dụng chữ ký điện tử thông qua Dịch vụ điện tử và đồng ý thực hiện các giao dịch kinh doanh điện tử. Bạn cũng xác nhận rằng bạn có thể truy cập Dịch vụ điện tử và tài liệu bạn đang ký điện tử. Khi sử dụng Dịch vụ điện tử cho một tài liệu cụ thể, sự đồng ý của bạn chỉ áp dụng cho (các) vấn đề được đề cập trong tài liệu cụ thể đó.

16.2 Bạn không bắt buộc phải sử dụng Dịch vụ điện tử hoặc chấp nhận các tài liệu điện tử được cung cấp qua đó. Nếu bạn là nhân viên, ứng viên nhân viên hoặc nhà thầu và bạn chọn không sử dụng Dịch vụ điện tử, bạn vẫn có thể ký tài liệu theo cách thủ công bằng cách thông báo cho bên gửi mà bạn chọn làm như vậy và bằng cách lấy một bản sao không điện tử của tài liệu từ họ. Tanca không chịu trách nhiệm cung cấp cho bạn phiên bản tài liệu phi điện tử. Trong trường hợp bạn chọn ký tài liệu theo cách thủ công, không sử dụng Dịch vụ điện tử để ký tài liệu hoặc trả lại tài liệu cho bên gửi.

16.3 Nếu bạn đã ký một tài liệu điện tử bằng Dịch vụ điện tử và gửi lại cho bên gửi, Tanca sẽ cung cấp cho bạn cơ hội tải xuống và in một bản sao của tài liệu miễn phí. Nếu sau đó bạn rút lại sự đồng ý sử dụng Dịch vụ eSignature, vui lòng thông báo cho bên gửi và ngừng sử dụng Dịch vụ eSignature. Lưu ý rằng quyết định ngừng sử dụng Dịch vụ điện tử sau khi bạn đã sử dụng nó không làm thay đổi tính hợp pháp của các tài liệu bạn đã ký trước đó bằng chữ ký điện tử.

16.4 Khi các đối tác ký một tài liệu điện tử bằng cách sử dụng Dịch vụ điện tử, các quyền và nghĩa vụ liên quan đến tài liệu đó chỉ là của các đối tác. Tanca không phải là một bên của tài liệu và không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên quan đến tính đúng đắn, hợp lệ hoặc thực thi của tài liệu; Tanca cũng không có bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm nào liên quan đến các khía cạnh pháp lý hoặc phi pháp lý của tài liệu hoặc bất kỳ tranh chấp nào phát sinh do kết quả của tài liệu. Trách nhiệm duy nhất của Tanca là dịch vụ điện tử và dịch vụ khách hàng liên quan.

16.5 VUI LÒNG LƯU Ý RATNG TUYỆT VỜI CỦA TANCA, TUYÊN BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐÂY HOẶC MỌI LIÊN QUAN ĐẾN GIÁ TRỊ CỦA TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ HỌ LÀ CHUNG Ở THIÊN NHIÊN VÀ KHÔNG NÊN ĐƯỢC XÂY DỰNG NHƯ TƯ VẤN PHÁP LÝ. THEO LUẬT LIÊN QUAN VÀ NHÀ NƯỚC CHÍNH PHỦ CÁC TÍN HIỆU ĐIỆN TỬ, CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ TRÊN CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG CỦA HỢP ĐỒNG KHÔNG CÓ THỰC HIỆN. TANCA TẠI ĐÂY TUYÊN BỐ TỪ BẤT K RES TRÁCH NHIỆM NÀO ĐỂ BẢO ĐẢM RATNG TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ ĐÃ KÝ KẾT QUA DỊCH VỤ TÍN DỤNG CỦA TANCA, CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ BẠN NÊN TƯ VẤN VỚI HỘI ĐỒNG PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN GIÁ TRỊ HOẶC THỰC HIỆN BẤT K DOC TÀI LIỆU NÀO BẠN CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ĐIỆN TỬ SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ CỦA TANCA®.

Các quy định chung

17.1 Toàn bộ thỏa thuận. Thỏa thuận này bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Tanca liên quan đến vấn đề này và thay thế tất cả các đại diện, thỏa thuận và hiểu biết trước đó, bằng văn bản hoặc bằng lời nói. Không có đơn đặt hàng hoặc hình thức nào khác do bạn gửi sẽ sửa đổi, thay thế, thêm vào hoặc bằng bất kỳ cách nào thay đổi các điều khoản của Thỏa thuận này.

17.2 Không từ bỏ. Việc Tanca không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không cấu thành từ bỏ quyền hoặc quy định đó.

17.3 Độ bền. Nếu bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này bị tòa án có thẩm quyền xét xử không hợp lệ hoặc không thể thi hành, phần còn lại của Thỏa thuận sẽ được giải thích để có hiệu lực hợp lý ý định của các bên và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và hiệu lực của bất kỳ điều khoản còn lại nào.

17.4 Sống sót. Các quy định của Thỏa thuận này, về bản chất, tồn tại khi chấm dứt và / hoặc hết hạn, sẽ tồn tại và chấm dứt như vậy và / hoặc hết hạn.

17.5. Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của mình theo Thỏa thuận này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Tanca, sự đồng ý này sẽ không bị thu hồi một cách vô lý. Thỏa thuận này sẽ ràng buộc và sẽ có hiệu lực đối với lợi ích của các bên và người kế thừa tương ứng của họ và các nhiệm vụ được phép. Bất kỳ sự chuyển nhượng nào vi phạm những điều đã nói ở trên sẽ vô hiệu.

17.6 Không có lời khuyên pháp lý; Sự phụ thuộc. Không có phần nào của Thỏa thuận này được dự định hoặc sẽ được hiểu là tư vấn pháp lý. Tanca sẽ không chịu trách nhiệm cho một lỗi hoặc thiếu sót trong nội dung của Thỏa thuận này hoặc cho bất kỳ hành động nào được thực hiện trong sự phụ thuộc vào đó.

Thông tin liên lạc

18.1 Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Dịch vụ hoặc Thỏa thuận này, bạn có thể gọi cho chúng tôi theo số +84 995-557-557, gửi email cho chúng tôi tại support@Tanca.io hoặc viết thư cho chúng tôi tại:

Công ty cổ phần Ứng dụng di Động Xanh
Email: support@tanca.io
Hotline: +84 995-557-557

© GMA JSC 2019. Bảo lưu mọi quyền.
Hỗ trợ
Cần tư vấn
Chat