Giúp quản lý KPIs - OKR để tăng hiệu suất làm việc

Tanca giúp bạn xây dựng hệ thống KPI - OKR để quản lý và định hướng mục tiêu của đội ngũ.

OKR

Thiết lập và theo dõi OKR để đảm bảo tất cả các thành viên trong nhóm đều đồng bộ với các mục tiêu và chỉ tiêu của công ty, thúc đẩy hiệu suất và sự phát triển.

BSC - KPI

Sử dụng BSC - KPI để theo dõi các chỉ số hiệu suất và đảm bảo sự đồng bộ chiến lược và vận hành.

Mục tiêu của công ty

Tanca giúp bạn thiết lập và quản lý các mục tiêu của công ty, liên kết chúng với chiến lược công ty và các mục tiêu dài hạn.

Hỗ trợ đánh giá

Thực hiện các đánh giá tốt hơn dựa trên dữ liệu đã thu thập, đảm bảo hiệu suất của nhân viên phù hợp với các mục tiêu chiến lược và hoạt động của công ty.

Hệ thống tiêu chí

Tanca cung cấp hệ thống tiêu chí để đánh giá các chỉ số hiệu suất chính và sản lượng của nhân viên.

Mục tiêu của nhân viên

Tanca giúp nhân viên tạo và theo dõi các mục tiêu của riêng họ, đảm bảo chúng phù hợp với các KPIs và OKRs tổng thể của công ty.

Chức năng đánh giá

Cải thiện chức năng đánh giá của hệ thống của bạn, giúp dễ dàng nhận diện các khu vực cần cải thiện và ghi nhận các thành tựu.

Câu hỏi thường gặp