Thử nghiệm tất cả tính năng trên Cloud trong 14 ngày miễn phí

Hỗ trợ thiết lập và hướng dẫn 31/8 trong giai đoạn dùng thử miễn phí
Tính năng
Đóng gói

Chuyên nghiệp

Giải quyết toàn bộ vấn đề của bộ phận Chấm công - tính lương, hành chính và số hóa giấy tờ

Nhận báo giá
  Quản lý chấm công
 • Chấm công điện thoại (GPS, Wifi, Hình ảnh, QR Code)
 • Phần mềm đồng bộ Máy chấm công
 • Tích hợp Camera AI và app TancaTV cho Camera AI
 • Hệ thống QR code cho từng nhân viên
 • Quản lý công và tách công theo từng dự án/từng chi nhánh
 • Định vị vị trí nhân viên
 • Pin điểm đến và hình ảnh tại các điểm đến
 • Chấm công hộ/Điểm danh hộ
 • Xem chi tiết lịch sử vào/ra và hình ảnh
 • Nhập dữ liệu chấm công từ Excel
 • Báo cáo số lượng vào/ra theo thời gian thực
 • Xuất báo cáo công, giờ công, đi muộn, về sớm, tăng ca, nghỉ phép, công tác, đi muộn…
 • Nhân viên quản lý bảng chấm công trên ứng dụng
 • Quản lý xếp ca
 • Nhân viên Đăng ký ca làm
 • Quản lý vùng, chi nhánh, cửa hàng... xếp ca
 • Phân ca làm từ Excel
 • Sao chép ca làm các tuần
 • Tự động xếp ca, phân ca
 • Xếp ca, kíp cho sản xuất
 • Quản lý đơn từ - giấy tờ
 • Hệ thống duyệt đa cấp
 • Đề nghị nghỉ phép
 • Đề nghị đi muộn/về sớm
 • Đề nghị công tác/ra ngoài
 • Đề nghị tăng ca
 • Đề nghị thay đổi giờ vào ra
 • Đề nghị đăng ký ca làm
 • Đề nghị đổi ca
 • Đề nghị tạm ứng – hoàn ứng
 • Đề nghị thanh toán
 • Đề nghị mượn/mượn xe
 • Đề nghị nghỉ việc
 • Đề nghị tạm ứng lương
 • Đề nghị mua hàng
 • Đề nghị khen thưởng/kỷ luật
 • Quản lý tiền lương
 • Bảng lương công ty
 • Phiếu lương nhân viên
 • Tính BHXH, thuế TNCN
 • Nhập dữ liệu từ Excel
 • Mẫu xuất bảng lương theo chuẩn Vietcombank, VPBank, Tùy chọn…
 • Chốt bảng lương
 • Phân quyền bảng lương
 • Quản lý các loại phụ cấp và thanh toán.
 • Quản lý nhân sự
 • Quản lý Thông tin nhân sự
 • Quản lý Hợp đồng
 • Quản lý Bảo hiểm
 • Quản lý Khen thưởng
 • Quản lý Kỷ luật
 • Quản lý Tài sản
 • Quản lý hệ thống KPI
 • Quản lý các tiêu chí và mục tiêu
 • Hệ thống đánh giá theo công thức tùy chính
 • Chấm điểm trên App, Web hoặc nhập từ Excel
 • Xuất Bảng kết quả đánh giá ra Excel
 • Đồng bộ hệ với thống lương
 • Quản lý Tuyển dụng (tặng kèm)
 • Quy trình tuyển dụng
 • Trang Tuyển dụng Landing Page
 • Hệ thống đánh giá Scorecard
 • Bảng câu hỏi
 • Nhóm tuyển dụng
 • Hệ thống email tự động
 • Báo cáo tuyển dụng
 • Quản lý Lịch
 • Lịch Nghỉ phép
 • Lịch Công tác/Ra ngoài
 • Lịch phỏng vấn
 • Lịch Sinh nhật
 • Quản lý Báo cáo
 • Hệ thống Dashboad tùy chỉnh
 • Báo cáo Chấm công tùy chỉnh
 • Báo cáo Yêu cầu tùy chỉnh
 • Báo cáo Tiền lương tủy chỉnh

Cơ bản

Giải quyết vấn đề cơ bản về xếp ca, chấm công, tính công và quản lý nhân sự

Nhận báo giá
  Quản lý chấm công
 • Chấm công điện thoại (GPS, Wifi, Hình ảnh, QR Code)
 • Phần mềm đồng bộ Máy chấm công
 • Tích hợp Camera AI và app TancaTV cho Camera AI
 • Hệ thống QR code cho từng nhân viên
 • Quản lý công và tách công theo từng dự án/từng chi nhánh
 • Định vị vị trí nhân viên
 • Pin điểm đến và hình ảnh tại các điểm đến
 • Chấm công hộ/Điểm danh hộ
 • Xem chi tiết lịch sử vào/ra và hình ảnh
 • Nhập dữ liệu chấm công từ Excel
 • Báo cáo số lượng vào/ra theo thời gian thực
 • Xuất báo cáo công, giờ công, đi muộn, về sớm, tăng ca, nghỉ phép, công tác, đi muộn…
 • Nhân viên quản lý bảng chấm công trên ứng dụng
 • Quản lý xếp ca
 • Nhân viên Đăng ký ca làm
 • Quản lý vùng, chi nhánh, cửa hàng... xếp ca
 • Phân ca làm từ Excel
 • Sao chép ca làm các tuần
 • Tự động xếp ca, phân ca
 • Xếp ca, kíp cho sản xuất
 • Quản lý nhân sự
 • Quản lý Thông tin nhân sự
 • Quản lý Lịch
 • Lịch Sinh nhật
 • Quản lý Báo cáo
 • Hệ thống Dashboad tùy chỉnh
 • Báo cáo Chấm công tùy chỉnh

Tiêu chuẩn

Tự động hóa toàn bộ hoạt động tính công của doanh nghiệp và số hóa giấy tờ

Nhận báo giá
  Quản lý chấm công
 • Chấm công điện thoại (GPS, Wifi, Hình ảnh, QR Code)
 • Phần mềm đồng bộ Máy chấm công
 • Tích hợp Camera AI và app TancaTV cho Camera AI
 • Hệ thống QR code cho từng nhân viên
 • Quản lý công và tách công theo từng dự án/từng chi nhánh
 • Định vị vị trí nhân viên
 • Pin điểm đến và hình ảnh tại các điểm đến
 • Chấm công hộ/Điểm danh hộ
 • Xem chi tiết lịch sử vào/ra và hình ảnh
 • Nhập dữ liệu chấm công từ Excel
 • Báo cáo số lượng vào/ra theo thời gian thực
 • Xuất báo cáo công, giờ công, đi muộn, về sớm, tăng ca, nghỉ phép, công tác, đi muộn…
 • Nhân viên quản lý bảng chấm công trên ứng dụng
 • Quản lý xếp ca
 • Nhân viên Đăng ký ca làm
 • Quản lý vùng, chi nhánh, cửa hàng... xếp ca
 • Phân ca làm từ Excel
 • Sao chép ca làm các tuần
 • Tự động xếp ca, phân ca
 • Xếp ca, kíp cho sản xuất
 • Quản lý đơn từ - giấy tờ
 • Hệ thống duyệt đa cấp
 • Đề nghị nghỉ phép
 • Đề nghị đi muộn/về sớm
 • Đề nghị công tác/ra ngoài
 • Đề nghị tăng ca
 • Đề nghị thay đổi giờ vào ra
 • Đề nghị đăng ký ca làm
 • Đề nghị đổi ca
 • Đề nghị tạm ứng – hoàn ứng
 • Đề nghị thanh toán
 • Đề nghị mượn/mượn xe
 • Đề nghị nghỉ việc
 • Đề nghị tạm ứng lương
 • Đề nghị mua hàng
 • Đề nghị khen thưởng/kỷ luật
 • Quản lý nhân sự
 • Quản lý Thông tin nhân sự
 • Quản lý Lịch
 • Lịch Nghỉ phép
 • Lịch Công tác/Ra ngoài
 • Lịch Sinh nhật
 • Quản lý Báo cáo
 • Hệ thống Dashboad tùy chỉnh
 • Báo cáo Chấm công tùy chỉnh
 • Báo cáo Yêu cầu tùy chỉnh

Chuyển đổi số

Chuyển đổi số toàn bộ hoạt động HR của doanh nghiệp

Nhận báo giá
  Quản lý chấm công
 • Chấm công điện thoại (GPS, Wifi, Hình ảnh, QR Code)
 • Phần mềm đồng bộ Máy chấm công
 • Tích hợp Camera AI và app TancaTV cho Camera AI
 • Hệ thống QR code cho từng nhân viên
 • Quản lý công và tách công theo từng dự án/từng chi nhánh
 • Định vị vị trí nhân viên
 • Pin điểm đến và hình ảnh tại các điểm đến
 • Chấm công hộ/Điểm danh hộ
 • Xem chi tiết lịch sử vào/ra và hình ảnh
 • Nhập dữ liệu chấm công từ Excel
 • Báo cáo số lượng vào/ra theo thời gian thực
 • Xuất báo cáo công, giờ công, đi muộn, về sớm, tăng ca, nghỉ phép, công tác, đi muộn…
 • Nhân viên quản lý bảng chấm công trên ứng dụng
 • Quản lý xếp ca
 • Nhân viên Đăng ký ca làm
 • Quản lý vùng, chi nhánh, cửa hàng... xếp ca
 • Phân ca làm từ Excel
 • Sao chép ca làm các tuần
 • Tự động xếp ca, phân ca
 • Xếp ca, kíp cho sản xuất
 • Quản lý đơn từ - giấy tờ
 • Hệ thống duyệt đa cấp
 • Đề nghị nghỉ phép
 • Đề nghị đi muộn/về sớm
 • Đề nghị công tác/ra ngoài
 • Đề nghị tăng ca
 • Đề nghị thay đổi giờ vào ra
 • Đề nghị đăng ký ca làm
 • Đề nghị đổi ca
 • Đề nghị tạm ứng – hoàn ứng
 • Đề nghị thanh toán
 • Đề nghị mượn/mượn xe
 • Đề nghị nghỉ việc
 • Đề nghị tạm ứng lương
 • Đề nghị mua hàng
 • Đề nghị khen thưởng/kỷ luật
 • Quản lý tiền lương
 • Bảng lương công ty
 • Phiếu lương nhân viên
 • Tính BHXH, thuế TNCN
 • Nhập dữ liệu từ Excel
 • Mẫu xuất bảng lương theo chuẩn Vietcombank, VPBank, Tùy chọn…
 • Chốt bảng lương
 • Phân quyền bảng lương
 • Quản lý các loại phụ cấp và thanh toán.
 • Quản lý Công việc (Task)
 • 120 mẫu quản lý công việc
 • Quản lý việc của cá nhân, phòng ban, dự án, công ty
 • Quản lý cơ hội, khách hàng, đơn hàng (MiniCRM)
 • Quản lý dealine, từ ngày tới ngày, lặp ngày nhắc...
 • Giao việc cho 1 người, nhiều người, người cộng tác
 • Tự động nhắc nhở deadline trên Web và App
 • Quản lý theo dạng List, Kanban, Ganttchart, Lịch
 • Thống kê hoàn thành, trễ, chưa thực hiện…
 • Quản lý cột mốc (Milestones)
 • Quản lý tài liệu
 • Báo cáo theo từng dự án
 • Quản lý nhân sự
 • Quản lý Thông tin nhân sự
 • Quản lý Hợp đồng
 • Quản lý Bảo hiểm
 • Quản lý Khen thưởng
 • Quản lý Kỷ luật
 • Quản lý Tài sản
 • Quản lý hệ thống KPI
 • Quản lý các tiêu chí và mục tiêu
 • Hệ thống đánh giá theo công thức tùy chính
 • Chấm điểm trên App, Web hoặc nhập từ Excel
 • Xuất Bảng kết quả đánh giá ra Excel
 • Đồng bộ hệ với thống lương
 • Quản lý Tuyển dụng (tặng kèm)
 • Quy trình tuyển dụng
 • Trang Tuyển dụng Landing Page
 • Hệ thống đánh giá Scorecard
 • Bảng câu hỏi
 • Nhóm tuyển dụng
 • Hệ thống email tự động
 • Báo cáo tuyển dụng
 • Quản lý Hệ thống OKR-BSC
 • Quản lý theo OKR hoặc BSC
 • Quản lý chiến lược công ty
 • Quản lý mục tiêu của công ty, phòng ban, cá nhân
 • Quản lý kết quả thực hiện
 • Quản lý lộ trình hướng đến mục tiêu
 • Hệ thống phân tỷ trọng của BSC
 • Quản lý Quy trình (Workflow)
 • Số hóa giấy tờ, biểu mẫu theo mẫu doanh nghiệp
 • Đính kèm chữ ký số
 • Số hóa lưu đồ thành quy trình thực tế
 • Hệ thống duyệt đa cấp
 • Hệ thống trường tùy chỉnh
 • Thiết lập quy tắc tự động hóa
 • Báo cáo tùy chỉnh toàn công ty
 • Quản lý Truyền thông nội bộ
 • Hệ thống thông báo qua ứng dụng
 • Ban hành Nội quy tin tức
 • Cảnh báo thông minh số lượng nhân viên
 • Quản lý Lịch
 • Lịch Nghỉ phép
 • Lịch Công tác/Ra ngoài
 • Lịch phỏng vấn
 • Lịch Sinh nhật
 • Quản lý Báo cáo
 • Hệ thống Dashboad tùy chỉnh
 • Báo cáo Chấm công tùy chỉnh
 • Báo cáo Nghỉ phép
 • Báo cáo Nhân sự tùy chỉnh
 • Báo cáo Yêu cầu tùy chỉnh
 • Báo cáo Tiền lương tủy chỉnh
 • Báo cáo KPI tùy chỉnh
 • Báo cáo Giao việc tùy chỉnh
Áp dụng từ 07/07/2022 - 07/08/2022

Miễn phí

Miễn phí tuyển dụng và lưu trữ hồ sô nhân sự
Miễn phí
 
 
Nhận báo giá
 • Quản lý nhân sự
 • Quản lý tuyển dụng

10 nhân viên

Dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ
50.000đ
/người/tháng
Thanh toán theo năm
Nhận báo giá
 • Quản lý chấm công
 • Quản lý xếp ca
 • Quản lý đơn từ - giấy tờ
 • Quản lý tiền lương
 • Quản lý công việc
 • Quản lý nhân sự
 • Quản lý hệ thống KPI
 • Quản lý tuyển dụng
 • Quản lý hệ thống OKR-BSC
 • Quản lý quy trình (Workflow)
 • Quản lý truyền thông nội bộ
 • Quản lý lịch
 • Quản lý báo cáo

11-50 nhân viên

Dành cho doanh nghiệp nhỏ
40.000đ
/người/tháng
Thanh toán theo năm
Nhận báo giá
 • Quản lý chấm công
 • Quản lý xếp ca
 • Quản lý đơn từ - giấy tờ
 • Quản lý tiền lương
 • Quản lý công việc
 • Quản lý nhân sự
 • Quản lý hệ thống KPI
 • Quản lý tuyển dụng
 • Quản lý hệ thống OKR-BSC
 • Quản lý quy trình (Workflow)
 • Quản lý truyền thông nội bộ
 • Quản lý lịch
 • Quản lý báo cáo

51-300 nhân viên

Dành cho doanh nghiệp vừa
13.333đ
/người/tháng
Thanh toán theo năm
Nhận báo giá
 • Quản lý chấm công
 • Quản lý xếp ca
 • Quản lý đơn từ - giấy tờ
 • Quản lý tiền lương
 • Quản lý công việc
 • Quản lý nhân sự
 • Quản lý hệ thống KPI
 • Quản lý tuyển dụng
 • Quản lý hệ thống OKR-BSC
 • Quản lý quy trình (Workflow)
 • Quản lý truyền thông nội bộ
 • Quản lý lịch
 • Quản lý báo cáo

Bạn có thể sử dụng thêm các tính năng khác cho nghiệp vụ chuyên sâu:

TÍNH NĂNG THÊM
Tính năng Mô tả Giá thành

Quản lý Quy trình (Workflow)

Số hóa giấy tờ, biểu mẫu theo mẫu doanh nghiệp

Đính kèm chữ ký số

Số hóa lưu đồ thành quy trình thực tế

Hệ thống duyệt đa cấp

Hệ thống trường tùy chỉnh

Thiết lập quy tắc tự động hóa

Báo cáo tùy chỉnh toàn công ty

10.000 VND người/tháng

Quản lý Hệ thống OKR-BSC

Quản lý theo OKR hoặc BSC

Quản lý chiến lược công ty

Quản lý mục tiêu của công ty, phòng ban, cá nhân

Quản lý kết quả thực hiện

Quản lý lộ trình hướng đến mục tiêu

Hệ thống phân tỷ trọng của BSC

Theo dõi di chuyển qua định vị GPS (Xem thêm)

Cho phép theo dõi lộ trình di chuyển của nhân viên theo thời gian thực. Đo tốc độ di chuyển các điểm di chuyển (50m ghi nhận 1 điểm di chuyển)

Thu phí theo năm

Quản lý Suất ăn

Quản lý yêu cầu Suất ăn

Quản lý số lượng Suất ăn

Quản lý số lượng nhân viên tới nhà ăn

Xuất Excel số lượng Suất ăn đã thực hiện

Quản lý Truyền thông nội bộ

Hệ thống thông báo qua ứng dụng

Ban hành Nội quy tin tức

Cảnh báo thông minh số lượng nhân viên

2.000 VND người/tháng

Tích hợp API với phần mềm khác

Kết nối dữ liệu của Tanca với 1 phần mềm khác bất kỳ qua API.

3.000.000 VNĐ/lần/1 ứng dụng kết nối API

Camera máy tính AI (Xem thêm)

Nhận diện độ phân giải 2K, Góc quay 136 độ, Có âm thanh, Đèn Led, Cảm biến và hồng ngoại. Chip xử lý NPU chuyên dụng. Bộ nhớ 8Gb. Xử lý 50.000 khuôn mặt. Kết nối không dây.

4.890.000 VNĐ/camera

Máy chấm Công Cloud

Số vân tay 5000, Màn hình LCD 2.8’’,Số thẻ 5000, Số mật khẩu 5000, Số lượt chấm công 200.000, CPU 1280MHz, Flash 128k, RAM 64M, PIN dự phòng: Có, Kết nối RS485, USB DRIVE/Link, TCP/,P2S,Kiểm soát cửa Có, Đồng hồ báo động Có, Ngôn ngữ: Tiếng Việt / tiếng Anh / tiếng Tây Ban Nha / tiếng Thổ Nhĩ Kỳ / tiếng Ả Rập / tiếng Thái / tiếng Pháp, GPRS 2G/3G/4G (Tuỳ chọn)

3.960.000 VNĐ/máy

PHÍ SỐ HÓA - HỖ TRỢ - ĐÀO TẠO PHẦN MỀM
Nhân viên Phí số hóa dữ liệu
(chỉ thu 1 lần)
Hình thức
Đào tạo
Số lần đào tạo miễn phí (Buổi: ½ ngày) Phí đào tạo và hướng dẫn thêm (Nếu có)
Dưới 20 nhân viên Miễn phí Online 1 buổi (Online) Đào tạo Online: 300.000/ 1 buổi
Đào tạo Offline:
1. Nội thành HCM 1.000.000 VNĐ đối với khách trong bán kinh < 30 km và 1.500.000 VNĐ đối với khách >30 km
2. Ngoài khu vực HCM: 2.000.000VNĐ/1 buổi và khách hàng thanh toán chi phí đi lại, ăn ở (nếu có)
3. Đào tạo Offline tại công ty Tanca: 300.000 VNĐ/ 1 buổi (145 Lê Quang Định, P.14, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh)
Từ 20-100 nhân viên 2.000.000 Online/Offline 2 (Tối đa Offline: 1 buổi)
Từ 101-500 nhân viên 5.000.000 Online/Offline 4 (Tối đa Offline: 2 buổi)
Trên 500 nhân viên 10.000.000 Online/Offline 5 (Tối đa Offline: 3 buổi)
Ghi chú:
- Miễn phí 14 ngày không giới hạn tính năng
- Miễn phí cập nhật tính năng mới
- Hỗ trợ giờ hành chính
- Đào tạo trực tuyến / trực tiếp
- Dịch vụ không có thuế VAT
- Gói tối thiểu của Tanca thấp nhất là 10 nhân viên
- Hỗ trợ ngoài Tp.HCM, khách hàng chịu phí đi lại, ăn-ở (chi phí tối thiểu cho 1 ngày).