Doanh số và doanh thu là gì? Sự khác biệt và cách tính

Doanh số là số lượng sản phẩm bán được trong một khoảng thời gian nhất định, doanh thu (Revenue) là toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động kinh doanh.