Kỹ năng hợp tác là gì? Tầm quan trọng và cách rèn luyện

Kỹ năng hợp tác là khả năng làm việc hiệu quả với người khác để đạt được mục tiêu chung, một kỹ năng quan trọng trong môi trường làm việc.