Kỹ năng cứng là gì? Top kỹ năng quan trọng và cách rèn luyện

Kỹ năng cứng (hard skills) là những kỹ năng cụ thể, thường được học qua quá trình giáo dục chính thống, đào tạo, và kinh nghiệm làm việc.